การติดตั้งและใช้งานเครื่องสูบน้ำที่ถูกต้อง

บ่อยครั้งที่ปัญหาการใช้งานเครื่องสูบน้ำ มีจุดตั้งต้นมาจากการติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่ไม่ถูกต้อง โดยผู้ใช้งานมักละเลยหรือมองข้ามความสำคัญบางประการไป  ซึ่งอาจส่งผลเสียหายร้ายแรงต่อเครื่องสูบน้ำได้  ดังนั้นการการติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่ถูกต้อง    ( ด้านดูด)

1.อุปกรณ์ด้านดูด เช่น ข้องอ ข้อต่อ ควรน้อยที่สุด เพราะ เปลือง เพิ่มโอกาสรั่ว ดูดน้ำไม่ขึ้น head loss สูง

2.ติดตั้งฟุตวาล์วในด้านดูดทุกครั้งที่ทำการติดตั้งปั๊ม โดยเลือกขนาดใหญ่กว่าท่อดูด 1 size

3.ท่อด้านดูดห้ามเล็กกว่าทางดูดปั๊ม

4.ท่อด้านดูดต่อกับทางดูดด้วยข้อลดคางหมูโดยระยะห่างระหว่างข้องอและข้อลดคางหมูควรสั้นที่สุดแต่ไม่น้อยกว่า 6D

5.ท่อทางดูดจะต้องไม่มีการรั่วหรือมีอากาศเข้าได้หรือไม่มีโพรงอากาศอยู่ภายใน

6.ท่อดูดจะต้องไม่ยกสูงกว่าทางดูดของเครื่องสูบน้้า ตามรูปแบบการติดตั้ง

7.ก่อนการเริ่มการใช้งานเครื่องสูบน้ำทุกครั้งตองกรอกน้้าให้เต็มทั้งในท่อดูดและในตัวเรือนเครื่องสูบน้้า และไม่ให้มีอากาศเข้าได้หรือมีการรั่วในท่อทางดูด

8.การติดตั้งท่อด้านดูดไม่ควรมีความลึกในแนวดิ่งเกินกว่า 6 เมตร เพราะอาจเป็นสาเหตุให้ดูดน้ำไม่ขึ้น

การติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่ถูกต้อง   ( ด้านจ่าย)

1.ควรติดตั้ง check valve and gate valve เพื่อป้องกันการไหลย้อนของน้ำและใช้ตัดต่อท่อและปั๊มในการซ่อมบำรุง

2.ควรติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน water hammer ให้เหมาะสมกับหน้างาน

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on whatsapp
Share on email