Pump Performance Curve

ปั๊มน้ำ ไม่ว่าจะเป็นปั๊มชนิดไหนก็ตามจะมีประสิทธิภาพการทำงานที่แตกต่างกันไป ตามแต่ละชนิดปั๊ม ขนาดของปั๊ม หรือกำลังของปั๊ม โดยประสิทธิภาพของปั๊มสามารถแสดงได้ด้วยกราฟประสิทธิภาพปั๊ม หรือ Pump Performance Curve โดยใน Pump Performance Curve จะมีจุดต่างๆที่มีความสำคัญที่ใช้ในการระบุประสิทธิภาพหรือสมถรรนะของปั๊ม ดังนี้

  1. แนวแกนแสดงอัตราการไหล (Flow)

เป็นแกนแนวนอนของกราฟที่ใช้แสดงอัตราการไหลที่ปั๊มสามารถทำได้ โดยอัตราการไหลจะเริ่มตั้งแต่ 0 ไปจนถึงอัตราการไหลสูงสุดที่ปั๊มสามาถทำได้

  1. แนวแกนแสดงความดัน (Head)

เป็นแกนตั้งของกราฟ ที่ใช้ในการแสดงแรงดันที่ปั๊มสามารทำได้

  1. จุด Shut Off Head

เป็นจุดที่อัตราการไหลของปั๊มเป็น 0 และเป็นจุดที่ได้แรงดันสูงที่สุด ซึ่งมักจะใช้จุดนี้ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของปั๊ม

  1. เส้น Pump Curve เป็นเส้นที่แสดงอัตราการไหลเทียบกับแรงดันของปั๊มที่สามารถทำได้ โดยอัตราการไหลและแรงดันของปั๊มจะแปรผันตามขนาดของใบพัด จากภาพจะเห็นได้ว่าปั๊มรุ่นนี้สามารถใช้ใบพัดได้ตั้งแต่ขนาด 180 มิลลิเมตร ไปจนถึง 214 มิลลิเมตร
  2. เส้นกำลังของปั๊ม (Power)

เป็นเส้นที่ใช้แสดงกำลังของปั๊มที่จุดใช้งานต่างๆ โดยกำลังของปั๊มก็จะแปรผันตามขนาดของใบพัดดังเช่นเส้น Pump Curve โดยมักจะนิยมเป็นหน่วย แรงม้า (Horse Power) หรือกิโลวัตต์ (kW)

  1. เส้นประสิทธิภาพ (Efficiency)

เป็นเส้นที่แสดงประสิทธิภาพของปั๊ม โดยจะแสดงเป็น %

  1. จุดประสิทธิภาพสูงสุด (Best Efficiency Point, BEP)

เป็นจุดใช้งานของปั๊มที่ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยทั่วไปผู้ออกแบบระบบปั๊มน้ำจะเลือกปั๊มที่มีจุด BEP ตรงกับจุดใช้งานที่ต้องการกับงาน

  1. เส้น NPSHr (Net Positive Suction Head Require)

เส้น NPSHr หรือเส้นสมถรรนะการดูดของปั๊ม เป็นเส้นที่แสดงความสามารถในการดูดน้ำของปั๊ม มีหน่วยเป็นหน่วยแรงดัน ผู้ออกแบบระบบปั๊มน้ำมักจะใช้เส้นนี้ในการพิจารณาว่าปั๊มสามารถดูดน้ำที่อยู่ในบ่อลึกลงไปได้เท่าไร โดยจะต้องมีการนำมาคำนวณร่วมกับค่า NPSHa (Net Positive Suction Head  Available) ร่วมถึงเพื่อหลีกเลี่ยงการติดตั้งปั๊มน้ำที่ไม่ถูกต้องส่งผลให้เกิดปรากฎการณ์ Cavitation ภายในปั๊ม

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on whatsapp
Share on email